• Algemene Voorwaarden, STUDYCARE, KvK 34248502, 21082011
 • ALGEMENE VOORWAARDEN Inzake STUDYCARE VAN: STUDYCARE, Kantoorhoudende te Haarlem, Antoniesteeg 9 Postadres:Antoniesteeg 9 2011C.W. Haarlem hierna te noemen: STUDYCARE
 • Artikel 1 Definities
 • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker:STUDYCARE. Leerling: de wederpartij van gebruiker. Iedere natuurlijke persoon, die aan een of meer van onze trainingen of huiswerkbegeleiding wenst deel te nemen en dit middels een ondertekende schriftelijke aanmelding kenbaar heeft gemaakt, dan wel als zodanig door ons als leerling is geaccepteerd. TRAINING: alle studievaardigheidstrainingen, huiswerkbegeleiding, bijlessen, faalangstreductietrainingen, die door Studycare worden gegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker die de betalingsverplichting op zich neemt. Dit kan de leerling zelf zijn, maar dit kan afwijken. Hiervan kan sprake zijn indien de leerling minderjarig is en dus de wettelijke vertegenwoordiger(s) cq (ouder(s))verantwoordelijk is/zijn voor de betalingen of indien de opdrachtgever handelt vanuit bedrijf of beroep en/of de betaling overneemt voor haar werknemer(s), leden of cliënten. Inschrijving: de schriftelijke kennisgeving van de opdrachtgever, dan wel aanmelding via de website www.studycare.nl voor een deelname aan een van de activiteiten van Studycare.
 • Artikel 2 Algemeen
 • 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en training tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 4. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 5 Iedere opdrachtgever wordt geacht van de inhoud van de voorwaarden op de hoogte te zijn en zich hiermee akkoord te hebben verklaard op het moment van inschrijving.
 • 6. Inschrijven voor een gedeelte van een begeleiding/training is niet mogelijk.
 • 7. Indien de leerling minderjarig is, dan is alleen de wettelijke vertegenwoordiger, Dan wel een van, bevoegd tot ondertekenen van het aanmeld/ inschrijvingsformulier. De wettelijke vertegenwoordiger geldt dan als opdrachtgever.
 • 8. Tenzij in enig aanbod anders staat vermeld, dan wel met gebruiker schriftelijk anders is afgesproken, kan leerling uitsluitend deelnemen aan de vastgestelde training/begeleidingsdagen voor die betreffende training/begeleiding.
 • 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 10. Alle door gebruiker verstrekte stukken (werkboeken etc) zijn uitsluitend bestemd om door de leerling te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gesteld, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 • Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
 • 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd, danwel gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 • 2. Voor alle trainingen/ begeleidingen waarbij de opdrachtgever tevens leerling is (natuurlijk persoon en niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep) zijn de tarieven vrijgesteld van BTW. Indien de opdrachtgever anders is dan een consument/natuurlijk persoon,zoals zojuist beschreven zijn de tarieven exclusief BTW.
 • 3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbieding en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding, offerte, tarief danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 4. Alle aanbiedingen zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij op de website of andere reclame-uiting is medegedeeld dat hiervan is afgeweken, danwel Gebruiker besloten heeft de aanbieding nog geldig te verklaren voor de opdrachtgever.
 • 5. Alle voor de klant op dat moment beschikbare kortingsregelingen, worden eenmalig toegepast op het totaalbedrag van de factuur en zijn dus niet cumulatief.
 • Artikel 4 Betaling
 • 1. Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
 • 2. Indien opdrachtgever op initiatief van gebruiker, de mogelijkheid heeft gekregen om betaling in maximaal 3 termijnen te voldoen, kan dit alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen met de gebruiker. Huiswerkbegeleiding is uitsluitend per maand te betalen. Betaling van de 3 e en dus laatste termijn dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de begeleiding binnen te zijn bij gebruiker, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd.
 • 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen voor het gehele bedrag of de 1e termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim voor het totale bedrag van alle afgesproken termijnen. Het totale bedrag is dan direct opeisbaar. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • 4. Iedere betaling dient voordat de training/ begeleiding van start is gegaan te zijn ontvangen door gebruiker. Indien hieraan niet is voldaan, kan de toegang tot de training/begeleiding worden ontzegd.
 • Artikel 5 Uitvoering
 • 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, danwel de omstandigheden dit vereisen heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 3. Trainingen/begeleidingen worden gegeven op een door de gebruiker aangegeven locatie en datum. Alle aangegeven locaties en data zijn onder voorbehoud van wijziging. Gebruiker zal de opdrachtgever tijdig schriftelijk of per email op de hoogte stellen van de definitieve locatie en data.
 • 4. Indien door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de Gebruikers of haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Artikel 6 Annuleren
 • 1. Annuleren of afmelden van deelname aan een training/begeleiding ( behalve voor huiswerkbegeleiding) dient binnen 8 dagen na inschrijving/aanmelding schriftelijk of per email door de opdrachtgever te worden kenbaar gemaakt aan gebruiker. Bij het afmelden voor huiswerkbegeleiding,waar men reeds aan deelneemt ,dient men een maand opzeg termijn in acht te nemen en een minimale deelname tijd van vier maanden te voltooien. Men dient voor de eerste van de kalendermaand, voor beëindiging van de huiswerkbegeleiding schriftelijk of per e mail op te zeggen. Gebeurd dit niet tijdig dan moet men alsnog een maand huiswerkbegeleiding voldoen. Daarnaast loopt de opzegperiode van eind november tot 1maart van een schooljaar.
 • 2. Indien de afmelding niet tijdig, voor aanvang, is gedaan, maar wel voor de uiterste inschrijfdatum, wanneer daar sprake van is,dan worden er geen kosten in rekening gebracht, tenzij er kosten zijn gemaakt door gebruiker.
 • 3. Indien de afmelding niet tijdig is gedaan en na de uiterste inschrijfdatum valt. Dan is de opdrachtgever 25 euro aan annuleringskosten verschuldigd, tenzij de gebruiker en opdrachtgever tot een ander gezamenlijke oplossing komen.
 • 4. Indien de leerling op een ander tijdstip wenst te komen dan de voor zijn/haar training overeengekomen cursusdata, dan kan dit alleen als gebruiker de mogelijkheid heeft om de cursist op andere cursusdata te laten deelnemen. Indien deze mogelijkheid niet binnen een redelijke termijn aanwezig is, danwel uitblijft, dan is er geen restitutie mogelijk van het trainingsgeld.
 • 5. Indien de leerling beroep doet op overmacht (ziekte, emigratie, overlijden, vakanties etc) dan laat dit de verplichting tot het nakomen van de financiële verplichtingen door opdrachtgever aan gebruiker onverlet.
 • 6. Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor een training, danwel trainingsdata telefonisch te annuleren, danwel op te schorten in geval van overmacht, ziekte, ongeval, of andere persoonlijke calamiteit , danwel alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is op gestelde data een cursus te geven (vb stakingen, stagnaties leveringen werkboeken, etc).
 • 7. In geval van art 6 zullen de data voor de geannuleerde training worden opgeschort. Gebruiker zal binnen 1 maand met minimaal 2 nieuwe en redelijke voorstellen voor nieuwe cursusdata komen, tenzij partijen anders overeenkomen. Indien gebruiker niet met redelijke voorstellen kan komen binnen 1 maand, danwel het aantoonbaar voor de leerling niet haalbaar is om nog langer aan de cursus te kunnen deelnemen (bijv: verstreken examens, emigratie, overgang naar 2e fase, etc), dan is er sprake van restitutie van het cursusgeld, zonder dat er de verplichting tot schadevergoeding is aan de cursist en/of opdrachtgever.
 • 8. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Dus ook, doch niet uitsluitend ziekte en/of persoonlijke calamiteiten. Artikel 7 Aansprakelijkheid
 • Artikel 7 Aansprakelijkheid
 • 1. Gebruiker sluit iedere aansprakelijkheid uit, tenzij deze volgens het Burgerlijk Wetboek voor rekening van gebruiker komt.
 • 2. Tevens sluit gebruiker iedere aansprakelijkheid uit voor het niet behalen en/of slagen van studie, danwel het niet behalen van de beoogde studieresultaten en/of andere verbeteringen in het persoonlijk functioneren ten opzichte van de studie van de leerling.
 • 3. Tevens sluit gebruiker iedere aansprakelijkheid uit voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van cursist tijdens, voor of na de cursus.
 • 4. Indien op grond van artikel 1 Gebruiker volgens de wet aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €.370 (Zegge: driehonderd en zeventig euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade van welke aard dan ook.
 • 6. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, danwel onoordeelkundig of oneigenlijk en/of onjuist en/of niet consequent gebruik van de opgedane kennis door de leerling.
 • 7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of leerling verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens en/of informatie.
 • 8. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 • 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die leerling opzettelijk of onopzettelijk heeft toegebracht aan materialen of inventaris van gebruiker en/of derden tijdens de training/begeleiding (schade aan bureaus, stoelen, cursusruimte, etc)
 • 10. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
 • Artikel 8 Opschorting en ontbinding
 • 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 • Artikel 9 Contractsduur? uitvoeringstermijn
 • 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de uitvoering van de trainingen/begeleiding, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen (bijv. wegens termijnbetalingen, etc).
 • Artikel 10 Incassokosten
 • 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan zal er een incassobureau worden ingeschakeld en komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betaling van de factuur, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 25 euro.
 • 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 • Artikel 11 Klachten en Geschillen
 • 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 • 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.
 • 4. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Artikel 12 Privacy
 • 1. Zowel gebruiker als opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • 2. Alle aan gebruiker toevertrouwde persoonlijke informatie m.b.t. adresgegevens e.d. worden verwerkt in overeenstemming met de wet.
 • 3. Gebruiker mag de persoonsgegevens alleen gebruiken voor eigen gebruik en met het oog op marketingdoeleinden (mailingen, nieuwsbrief, etc) van haarzelf. Een en ander volgens de regels van het in Nederland geldende recht.
 • 4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 • Artikel 13 Toepasselijk recht
 • 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Voor alle geschillen tussenSTUDYCARE en de opdrachtgever is de rechter te Haarlem bevoegd.
 • Artikel 14 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 • 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam op (21-08-2011) onder nummer 34248502.
 • 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • Algemene Voorwaarden, STUDYCARE, KvK 34248502, 21082011
 • ALGEMENE VOORWAARDEN Inzake STUDYCARE VAN: STUDYCARE, Kantoorhoudende te Haarlem, Antoniesteeg 9 Postadres:Antoniesteeg 9 2011C.W. Haarlem hierna te noemen: STUDYCARE
 • Artikel 1 Definities
 • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker:STUDYCARE. Leerling: de wederpartij van gebruiker. Iedere natuurlijke persoon, die aan een of meer van onze trainingen of huiswerkbegeleiding wenst deel te nemen en dit middels een ondertekende schriftelijke aanmelding kenbaar heeft gemaakt, dan wel als zodanig door ons als leerling is geaccepteerd. TRAINING: alle studievaardigheidstrainingen, huiswerkbegeleiding, bijlessen, faalangstreductietrainingen, die door Studycare worden gegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker die de betalingsverplichting op zich neemt. Dit kan de leerling zelf zijn, maar dit kan afwijken. Hiervan kan sprake zijn indien de leerling minderjarig is en dus de wettelijke vertegenwoordiger(s) cq (ouder(s))verantwoordelijk is/zijn voor de betalingen of indien de opdrachtgever handelt vanuit bedrijf of beroep en/of de betaling overneemt voor haar werknemer(s), leden of cliënten. Inschrijving: de schriftelijke kennisgeving van de opdrachtgever, dan wel aanmelding via de website www.studycare.nl voor een deelname aan een van de activiteiten van Studycare.
 • Artikel 2 Algemeen
 • 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en training tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 4. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 5 Iedere opdrachtgever wordt geacht van de inhoud van de voorwaarden op de hoogte te zijn en zich hiermee akkoord te hebben verklaard op het moment van inschrijving.
 • 6. Inschrijven voor een gedeelte van een begeleiding/training is niet mogelijk.
 • 7. Indien de leerling minderjarig is, dan is alleen de wettelijke vertegenwoordiger, Dan wel een van, bevoegd tot ondertekenen van het aanmeld/ inschrijvingsformulier. De wettelijke vertegenwoordiger geldt dan als opdrachtgever.
 • 8. Tenzij in enig aanbod anders staat vermeld, dan wel met gebruiker schriftelijk anders is afgesproken, kan leerling uitsluitend deelnemen aan de vastgestelde training/begeleidingsdagen voor die betreffende training/begeleiding.
 • 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 10. Alle door gebruiker verstrekte stukken (werkboeken etc) zijn uitsluitend bestemd om door de leerling te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gesteld, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 • Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
 • 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd, danwel gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 • 2. Voor alle trainingen/ begeleidingen waarbij de opdrachtgever tevens leerling is (natuurlijk persoon en niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep) zijn de tarieven vrijgesteld van BTW. Indien de opdrachtgever anders is dan een consument/natuurlijk persoon,zoals zojuist beschreven zijn de tarieven exclusief BTW.
 • 3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbieding en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding, offerte, tarief danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 4. Alle aanbiedingen zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij op de website of andere reclame-uiting is medegedeeld dat hiervan is afgeweken, danwel Gebruiker besloten heeft de aanbieding nog geldig te verklaren voor de opdrachtgever.
 • 5. Alle voor de klant op dat moment beschikbare kortingsregelingen, worden eenmalig toegepast op het totaalbedrag van de factuur en zijn dus niet cumulatief.
 • Artikel 4 Betaling
 • 1. Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
 • 2. Indien opdrachtgever op initiatief van gebruiker, de mogelijkheid heeft gekregen om betaling in maximaal 3 termijnen te voldoen, kan dit alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen met de gebruiker. Huiswerkbegeleiding is uitsluitend per maand te betalen. Betaling van de 3 e en dus laatste termijn dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de begeleiding binnen te zijn bij gebruiker, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd.
 • 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen voor het gehele bedrag of de 1e termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim voor het totale bedrag van alle afgesproken termijnen. Het totale bedrag is dan direct opeisbaar. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • 4. Iedere betaling dient voordat de training/ begeleiding van start is gegaan te zijn ontvangen door gebruiker. Indien hieraan niet is voldaan, kan de toegang tot de training/begeleiding worden ontzegd.
 • Artikel 5 Uitvoering
 • 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, danwel de omstandigheden dit vereisen heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 3. Trainingen/begeleidingen worden gegeven op een door de gebruiker aangegeven locatie en datum. Alle aangegeven locaties en data zijn onder voorbehoud van wijziging. Gebruiker zal de opdrachtgever tijdig schriftelijk of per email op de hoogte stellen van de definitieve locatie en data.
 • 4. Indien door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de Gebruikers of haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Artikel 6 Annuleren
 • 1. Annuleren of afmelden van deelname aan een training/begeleiding ( behalve voor huiswerkbegeleiding) dient binnen 8 dagen na inschrijving/aanmelding schriftelijk of per email door de opdrachtgever te worden kenbaar gemaakt aan gebruiker. Bij het afmelden voor huiswerkbegeleiding,waar men reeds aan deelneemt ,dient men een maand opzeg termijn in acht te nemen en een minimale deelname tijd van vier maanden te voltooien. Men dient voor de eerste van de kalendermaand, voor beëindiging van de huiswerkbegeleiding schriftelijk of per e mail op te zeggen. Gebeurd dit niet tijdig dan moet men alsnog een maand huiswerkbegeleiding voldoen. Daarnaast loopt de opzegperiode van eind november tot 1maart van een schooljaar.
 • 2. Indien de afmelding niet tijdig, voor aanvang, is gedaan, maar wel voor de uiterste inschrijfdatum, wanneer daar sprake van is,dan worden er geen kosten in rekening gebracht, tenzij er kosten zijn gemaakt door gebruiker.
 • 3. Indien de afmelding niet tijdig is gedaan en na de uiterste inschrijfdatum valt. Dan is de opdrachtgever 25 euro aan annuleringskosten verschuldigd, tenzij de gebruiker en opdrachtgever tot een ander gezamenlijke oplossing komen.
 • 4. Indien de leerling op een ander tijdstip wenst te komen dan de voor zijn/haar training overeengekomen cursusdata, dan kan dit alleen als gebruiker de mogelijkheid heeft om de cursist op andere cursusdata te laten deelnemen. Indien deze mogelijkheid niet binnen een redelijke termijn aanwezig is, danwel uitblijft, dan is er geen restitutie mogelijk van het trainingsgeld.
 • 5. Indien de leerling beroep doet op overmacht (ziekte, emigratie, overlijden, vakanties etc) dan laat dit de verplichting tot het nakomen van de financiële verplichtingen door opdrachtgever aan gebruiker onverlet.
 • 6. Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor een training, danwel trainingsdata telefonisch te annuleren, danwel op te schorten in geval van overmacht, ziekte, ongeval, of andere persoonlijke calamiteit , danwel alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is op gestelde data een cursus te geven (vb stakingen, stagnaties leveringen werkboeken, etc).
 • 7. In geval van art 6 zullen de data voor de geannuleerde training worden opgeschort. Gebruiker zal binnen 1 maand met minimaal 2 nieuwe en redelijke voorstellen voor nieuwe cursusdata komen, tenzij partijen anders overeenkomen. Indien gebruiker niet met redelijke voorstellen kan komen binnen 1 maand, danwel het aantoonbaar voor de leerling niet haalbaar is om nog langer aan de cursus te kunnen deelnemen (bijv: verstreken examens, emigratie, overgang naar 2e fase, etc), dan is er sprake van restitutie van het cursusgeld, zonder dat er de verplichting tot schadevergoeding is aan de cursist en/of opdrachtgever.
 • 8. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Dus ook, doch niet uitsluitend ziekte en/of persoonlijke calamiteiten. Artikel 7 Aansprakelijkheid
 • Artikel 7 Aansprakelijkheid
 • 1. Gebruiker sluit iedere aansprakelijkheid uit, tenzij deze volgens het Burgerlijk Wetboek voor rekening van gebruiker komt.
 • 2. Tevens sluit gebruiker iedere aansprakelijkheid uit voor het niet behalen en/of slagen van studie, danwel het niet behalen van de beoogde studieresultaten en/of andere verbeteringen in het persoonlijk functioneren ten opzichte van de studie van de leerling.
 • 3. Tevens sluit gebruiker iedere aansprakelijkheid uit voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van cursist tijdens, voor of na de cursus.
 • 4. Indien op grond van artikel 1 Gebruiker volgens de wet aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €.370 (Zegge: driehonderd en zeventig euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade van welke aard dan ook.
 • 6. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, danwel onoordeelkundig of oneigenlijk en/of onjuist en/of niet consequent gebruik van de opgedane kennis door de leerling.
 • 7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of leerling verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens en/of informatie.
 • 8. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 • 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die leerling opzettelijk of onopzettelijk heeft toegebracht aan materialen of inventaris van gebruiker en/of derden tijdens de training/begeleiding (schade aan bureaus, stoelen, cursusruimte, etc)
 • 10. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
 • Artikel 8 Opschorting en ontbinding
 • 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 • Artikel 9 Contractsduur? uitvoeringstermijn
 • 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de uitvoering van de trainingen/begeleiding, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen (bijv. wegens termijnbetalingen, etc).
 • Artikel 10 Incassokosten
 • 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan zal er een incassobureau worden ingeschakeld en komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betaling van de factuur, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 25 euro.
 • 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 • Artikel 11 Klachten en Geschillen
 • 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 • 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.
 • 4. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Artikel 12 Privacy
 • 1. Zowel gebruiker als opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • 2. Alle aan gebruiker toevertrouwde persoonlijke informatie m.b.t. adresgegevens e.d. worden verwerkt in overeenstemming met de wet.
 • 3. Gebruiker mag de persoonsgegevens alleen gebruiken voor eigen gebruik en met het oog op marketingdoeleinden (mailingen, nieuwsbrief, etc) van haarzelf. Een en ander volgens de regels van het in Nederland geldende recht.
 • 4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 • Artikel 13 Toepasselijk recht
 • 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Voor alle geschillen tussenSTUDYCARE en de opdrachtgever is de rechter te Haarlem bevoegd.
 • Artikel 14 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 • 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam op (21-08-2011) onder nummer 34248502.
 • 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.